Topografik Kişilik Kuramı (Bilinç Sınıflaması)

Davranışın temelinde bilinçdışı düşünceler ve materyaller vardır. Ruhsal yapımız bilinç, bilinç öncesi, bilinçdışı(bilinç altı) olmak üzere üç düzeyden oluşur. Bireyin yaşantıları bu kuram sayesinde kayıt altına alınır. Kişiler her yaşantıyı aynı yere kaydetmediği için aynı netlikte hatırlayamazlar.

Bilinç Dışı ( Bilinç Altı): Farkında olmadığımız ancak duygularımızı ve davranışlarımızın çoğunu yönlendiren tüm istek, Devamı »

Geleneksel Psiko – analitik (Psikodinamik) Gelişim Kuramı

İnsan doğasını ardışık evreler halinde değişim ve gelişim gösteren bir yapı olarak gösterir. Cinselliği ve bilinçaltı süreçleri temele alır. Freud bilinç altı (bilinç dışı) süreçleri, cinselliği ve içgüdüleri ön planda tutmuştur. Freud’a göre insan davranışlarının temel Devamı »

Kişilik Kavramları

Benlik: Bireyin kendi kimliğidir. Gelişimsel özellikleri çerçevesinde kendisini algılaması ve değerlendirmesidir.

Özgüven: Bireyin kendisine olan inancı, kendisiyle ilgili olumlu yargıları, yapacaklarını Devamı »

Kişilik Gelişimi

Kişilik: Bireylerin uyaranlara karşı uyum sağlamak amacıyla geliştirdiği düzenli ve sürekli davranış örüntüleridir. Bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerin tümüdür. Bireyin kendini tanıması en önemli basamaktır.

Kişiliği Oluşturan Özellikler: ilgi, yetenek, duygu, güdü, mizaç(huy), karakter, inanç, görüş, olgunluk düzeyi.

Karakter: Kişiliğin ahlaki yönüdür. Toplumsal yanıdır. Ahlak kurallarına Devamı »

Dil Gelişimi ile İlgili Temel Kavramlar

Fonem (Ses): Dilin en küçük birimidir. Örnek: “ç”, “b” gibi.

Morfem (Sıra – Kök): Dildeki en küçük anlamlı birimdir. Örnek: at, top, ev gibi.

Semantik (Anlam): Çocukların kelimelerin anlamlarını bilmesidir.

Sentaks (Söz Dizimi): Kelimelerin cümle içinde doğru şekilde Devamı »

Dil Gelişimi Dönemleri

Dil Öncesi Dönem (0 – 12 Ay): Çocukların evrensel sesler çıkardığı dönemdir. 3 döneme ayrılır. Bunlar;

  • Ağlama Evresi (0 – 2 Ay): Bebeklerin ağlarken sesler çıkarmalarıdır.
  • Babıldama Evresi (2 – 6 Ay): Bebekler bu dönemde anlamsız sesler Devamı »

Dil Gelişimi

Dil: Sembollerden oluşan ve insanlar arasında iletişim sağlayan bir sistemdir. Dil gelişimi olgunlaşmaya bağlıdır.

Dil gelişimi ile ilgili kuramlar;

Davranışçı Kuram: Çocukların anlamlı seslere yakın sesler çıkarttığında Devamı »

Gagne’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

Kişi doğuştan öğrenme yeteneğiyle gelir. Bilgiyi işleyerek öğrenir. Zihinde özel alanlara bilgi işlenerek zihne kaydedilir. Organizma deneyimler geçirerek ve problem çözerek aktif bir şekilde öğrenir. Zihinsel Devamı »

Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramı (Sosyal Oluşturmacılık)

Öğrenmenin sosyokültürel yanını vurgular. Hem gelişimsel hem de çevresel etmenler birlikte alınmalıdır. Çocuğun öğrenmesinde sosyal bir çevrenin önemli bir yeri vardır.

Öğrenme proximal zone (yakınsak gelişim alanı – gelişmeye açık alan) de gerçekleşir. Öğrenmelerin kaynağı çevredir. Kendisinin öğrenebilecekler ve sosyal çevreden öğrenecekleri arasındaki farktır. Etkileşim için en önemli öğe dildir. Devamı »

Bruner’in Zihinsel Gelişim Kuramı

Bruner’e göre zihinsel gelişim 3 dönem halinde gerçekleşir ve yaşam boyu devam eder.

Bilişsel Gelişimin Temel Amacı: Bireye dünyanın ve gerçeğin bir modelini sunmaktadır. Merak, başarılı olmak ve birlikte çalışmak öğrenciyi harekete geçiren güdülerdir. Birey aktif, bilgi Devamı »