Öğrenme Süreçleri: Bilgi işleme kuramcıları dışarıdan bilginin alınıp, işlenip ve sonuçlanması sürecine öğrenme süreçleri adını vermişlerdir.

Biliş: İnsanların kendilerini ve çevreyi anlamak için kullandıkları işlemlerin bütünüdür. Herhangi bir şeyi anlamaktır.

Yürütücü Biliş (Üst Biliş): İnsanın kendi biliş yapısını, çalışmasını bilmesidir. Kısaca öğrenmeyi öğrenmektir.

Yürütücü Kontrol: Tüm bilişsel süreçleri kontrol eden sistemdir. Bireyin iki temel öğrenme yönü vardır. Bunlardan birincisi güdüsel yön, bir diğeri ise bilgi işlemedir. Bu iki yönü de yürütücü kontrol sistemi kontrol eder.

Deklaratif Bilgi: Olgusal bilgilerdir. “Ne?” sorusunun cevabıdırlar.

Prosedüral Bilgi: Herhangi bir işin işlem basamaklarıyla ilgilidir. “Nasıl?” sorusunun cevabıdırlar.

Metabilişsel Bilgi: Bireylerin kendi bilgilerinin farkında olup bunlar hakkındaki bilgilerdir.

Bilgiyi işleme kuramının bilgi depoları ve bilişsel süreçler olmak üzere iki temel özelliği vardır.

Bilgi Depoları: Duyusal kayıt, kısa süreli(işleyen) bellek, uzun süreli bellek.

Bilişsel Süreçler: Bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe aktarılması(Dikkat, Algı), Kısa süreli bellekte bilginin saklanması(Sürekli Tekrar, Gruplama), Bilginin uzun süreli belleğe aktarılması(örtük ya da açık tekrar, kodlama – anlamlandırma), bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme, unutma(geri getirmeyi zorlaştırma)(Karışma, geri ve ileri ket vurma).

Tags: , ,